Sisekorra eeskirjad

Tondiraba Spordikeskuse (edaspidi nimetatud jäähall) sisekorra eeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõigile jäähalli kasutajatele ja külastajatele.


1. ÜLDINE
1.1. Pääsu jäähalli tagab ostetud pilet/abonoment, mille väljastab administraator. Spordiklubide ja curlingu puhul ettemakstud teenus, mille tagab pooltevaheline kehtiv kliendileping (v.a juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti);
1.2 Jäähalli sissepääsu tagab kehtiv uksekaart
 Uksekaart annab kliendile õiguse kasutada jäähalli kliendilepingus kokku lepitud tingimustel ja kehtivusaja piires;
1.3 Väljastatud uksekaart on personaalne ning seda ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele;
1.4. Hoia hoolikalt uksekaarti/riidekapi võtit/riidenagi numbrit. Tagasta see väljumisel. Kaotamisel või rikkumisel tuleb maksta kahjutasu 20€;
1.5. Jäähall on avatud tööpäevadel, puhkepäevadel ning riigipühadel vastavalt jäähalli poolt kehtestatud aegadel. Ajad on nähtavad jäähalli kodulehel www.tondirabaicehall.ee;
1.6. Piletimüük ja sissepääs jäähalli lõpetatakse üks (1) tund enne jäähalli sulgemist.
1.7. Jäähallil või tema poolt volitatud turvateenistusel on õigus teostada külastajate suhtes isiku ja tema asjade vaatust, mille eesmärgiks on kõigi külastajate ja töötajate turvalisuse tagamine;
1.8. Suitsetamine jäähallis on keelatud. Suitsetamine on lubatud selles ettenähtud kohas;
1.9. Parkla reostamine prahiga (sigaretid, joogitopsid jmt) on keelatud. Parkla reostaja tuvastab videokaamera. Trahv kuni 1000€.
1.10. Jäähall jätab endale õiguse mitte teenindada külastajaid, kes ei täida jäähalli sisekorra eeskirju;
1.11. Jäähalli territooriumil on lubatud filmida ainult jäähalli juhtkonna nõusolekul;
1.12. Toitlustamise müügiõigused kuuluvad Tondiraba Spordihallile. Kõikidel teistel isikutel on rangelt keelatud mistahes jookide ja valmistoidu Tondiraba Spordikeskuse või selle territooriumile toomine, serveerimine, pakkumine, valmistamine ja müük. Meenete, mänguasjade, bränditoodete jms. müük ürituse eel-, ajal või pärast üritust tuleb kooskõlastada Tondiraba Spordihalliga.
1.13. Käesoleva sisekorra eeskirja esmasel rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega. Jäähall jätab endale õiguse korduvalt sisekorra eeskirja rikkunud isikuid jäähalli mitte lubada;
1.14. Jäähallil on õigus igal ajal kliendilepingu üldtingimusi, hinnakirja, sisekorraeeskirju, treenuste tingimusi ja lahtiolekuaegu ühepoolselt muuta, teatades sellest kliendile ette vähemalt üks (1) kuu jäähalli kodulehel ja/või elektronposti teel kliendi poolt antud aadressil;
1.15 Väärisesemeid saab hoida infolaua juures selleks ettenähtud kappides. Ühe korra (1h) kasutamine maksab 1€;
1.16. Jäähall ei vastuta kappides või riietusruumides külastajate isiklike asjade eest;
1.17 Jäähalli ruumide ja inventari rikkumisel või lõhkumisel tuleb maksta kahjutasu kuni 1000€. Suuremate esemete puhul soetusväärtuse ulatuses.
1.18. Jäähalli ruumides vandaalitsemise käigus häiresignalisatsiooni käivitumise korral, mis katkestab majas regulaarsed tegevused tuleb maksta spordikulbidele kompensatsiooni kahjutekitamise ulatuses.
1.19. Jäähalli interneti Wifi võrk (vabalevi halli külastajatele) on kasutamiseks ainult mitte kommertseesmärkidel. Vabalevi Wifi võrku on rangelt keelatud kasutada video, teleülekannete või muu audivisuaalse meedia edastamiseks. Samuti on keelatud traadiga ühendused jäähalli arvutivõrku. Trahv kuni 1000EUR.

 
2. JÄÄHALLIS ON KEELATUD:
2.1. suitsetamine;
2.2. tuua kaasas alkohoolseid jooke;
2.3. esemeid, mille sisu või purunemine jms. võivad ohustada tema enda või teiste tervist ja turvalisust või mistahes relvi või muud ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, tõrvikuid;
2.4. erinevate toodete ja teenustega kauplemine;
2.5. jalgrataste, rulade ja mopeedide hoidmine;
2.6. kaasa tuua lemmikloomi (koduloomi, linde jt);
2.7. viibida ebakaines olekus;
2.8. viibida jäähallis pärast sulgemist.


3. KÜLASTAJA ON KOHUSTATUD:
3.1. tutvuma ja kinnipidama jäähalli sisekorra- ja tuleohutuseeskirjadest, jäähalli viitadest ja personali korraldustest;
3.2. hoidma ostetud piletit/abonomenti kuni uisutamise lõpuni;
3.3. olema valvas oma isiklikke asjade suhtes (võimalus kasutata spetsiaalseid riidekappe);
3.4. hoidma puhtust;
3.5. kandma vastavale treeningule sobivat riietust, mis peab vastama üldistele kõlblusnormidele;
3.6. suhtuma heaperemehelikult jäähalli ja kolmandate isikute varasse. Jäähalli klient on kohustatud enda poolt tekitatud kahju jäähalli ja/või kolmandale isikule hüvitama täies ulatuses. Võimaliku varguse avastamise korral järgneb koheselt jäähalli liikmega kliendilepingu ülesütlemine.
3.7. Suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine jäähalli ruumides on rangelt keelatud, samuti nimetatud ainete mõju all olles treeningutel viibimine;
3.8. Puuduste ilmnedes jäähalli või treeningvahendite korrashoius, palume esimesel võimalusel teavitada jäähalli administratsiooni.


4. JÄÄHALLIL ON ÕIGUS KÕRVALDADA TERRITOORIUMILT ISIKUD, KES:                        
4.1. rikuvad jäähalli sisekorda;
4.2. vandaalitsevad;
4.3. üritavad jääle pääseda ilma selle eest tasumata;
4.4. omavad punktis 2 nimetatud esemeid ega täida sisekorraeeskirju.


5. HINNAD ja TASUMINE
5.1 Teenuste kasutamise eest tasumine vastavalt Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt kinnitatud hinnakirjale;
5.2.1. Pangaülekande teel tasumine toimub raamatupidamise poolt väljastatud arve alusel, sularahas tasumine toimub ettemaksuna;
5.2.2. Üksikkasutajate poolt jäähalli teenuste kasutamiseks on nõutav:
-  uisulaenutamisel esitada isikuttõendav pildiga kehtiv dokument;
-  vaba jää (vaba hoki) eest tasumine pangakaardiga või sularahas kassasse


6. UISULAENTUS
6.1. uisulaenutuspileti ostab külastaja administraatorilt (vt hinnakiri);
6.2. külastaja jätab oma ID kaardi tagatisena uisutamise ajaks administraatori kätte;
6.3. uiske peab kasutama hoolikalt, s.t uiskude jalast võtmisel palume paelad korralikult lahti teha, et uisk tuleks kergemini jalast;
6.4. uiskudega liikuma spetsiaalselt mahapandud kummimattidel;
6.5. uiskudega on keelatud jäähalli territooriumilt lahkuda;
6.6. uiskude kaotamise või rikkumise korral maksma uisud kinni vastavalt soetamismaksumusele.


7. LIUVÄLJAKUTE KASUTAMINE
7.1. jääle minejad kinnitavad pileti/abonomendi ostmisega, et neil on uisutamiseks piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund. Laste tervisliku seisundi eest vastutavad nende vanemad/saatjad;
7.2. uisutama ringidena kellaosuti liikumisele vastassuunas;
7.3. CD mägija (muusikaga treeningu läbiviimiseks saab jäähalli administraatorilt laenutada treener, õpetaja, juhendaja või treening-grupi vastutav isik, kes vastutab ka mängija tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. Inventar väljastatakse allkirja vastu. Väljastatud inventar võetakse vastu ainult jäähalli personali poolt;
7.4. mitte segama ja ohustama teisi uisutajaid;
7.5. enne jääpuhastust jäält lahkuma. Tagasi võib jääle tulla pärast jääpuhastuse lõppu, kui jäämasin on jäält lahkunud;
7.6. teatama jäähalli personalile õnnetusjuhtumist;


8. LIUVÄLJAL ON KEELATUD:
8.1. jääleminek ilma piletita;
8.2. liuväljal olemine ilma uiskudeta;
8.3. uisutada vabal jääl kiiruistamiseks mõeldud uiskudega;
8.5. jäähalli inventari lõhkumine;
8.6. jäätükkide, lumepallide, killustiku jm loopimine;
8.7. jää tahtlik kahjustamine;
8.8. poortidel istumine ja nendest üle ronimine;
8.9. suitsetamine, v.a selleks ettenähtud kohas;
8.10. mängida hokit vabal jääl. Hokimängimiseks on ettenähtud spetsiaalsed ajad. Täpsemat informatsiooni küsi adminstraatorilt;
8.11. joosta;
8.12. minna jääle jääpuhastuse ajal kui hooldusmasina pealesõidu uksed on avatud.;
8.13. uisutada curlingu mänguväljakutel;
8.14. söömine ja mistahes joogi tarbimine jääl (kehtib nii uisutamise kui curlingu kohta);
8.15. viibimine kohas, mis ei ole külastajatele ettenähtud;
8.16. rikkuda avalikku korda (kaklus, kehavigastuse tekitamine, vargus, narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine või nendega kauplemine jne.).     


9. RIIDEKAPPIDE, RIIETUSRUUMIDE ja SAUNA KASUTAMINE
9.1. lukustatavate riidekappide kasutamise eest isiklike asjade hoidmiseks tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale administraatorile;
9.2. riietus- ja duširuumide kasutamine on tasuline ja kuulub teenuste kasutamise hinna sisse;
9.3. jäähallil on õigus lahtiolekuaja lõppedes riietusruumidesse, riidekappidesse ja dušširuumi jäetud isiklikud asjad teisaldada. Teisaldatud esemeid hoiab jäähall alles ühe (1) kalendrikuu jooksul.
9.4. treeningvarustuse ja isiklike riiete kappi jätmine väljaspool jäähalli lahtiolekuaega ei ole lubatud, väljaarvatud juhul, kui jäähalliga on saavutatud eraldi kokkulepe. Jäähall ei vastuta kliendi isiklike asjade kaotsimineku või kahjustumise eest.
9.5. Riietusruumides uiskude teritamine keelatud. Trahv 500€;
9.6. duširuumides, saunas ja riietusruumis on keelatud raseerimine, habeme ajamine, juuste värvimine ja kõik muud kehaprotseduurid mee ning kehasooladega;
9.7. Sauna kasutamiseks tuleb osta eraldi pilet (60 min.);
9.8. Sauna omavolilise kasutamise eest rahatrahv 250€;
9.9. Saunas laval tuleb kasutada istumisalust või rätikut;
9.10. Sauna kerisele visatakse ainult kuuma vett. Külma vee ja teiste vedelike viskamine kerisele on keelatud;
9.11. Keelatud on vihtlemine ja alkohoolsete jookide tarbimine.
9.12. Riietus, duširuumides ja saunas on suitsetamine või tule tekitamine on rangelt keelatud. Trahv kuni 1000€;


10. VÕISTLUSED JA ÜRITUSED PEAAREENIL
10.1. Võistluste ja ürituse läbiviimiseks sõlmivad korraldaja ja jäähall kahepoolse kirjaliku lepingu ruumide kasutamise ja aja kohta ning tasumise viisi;
10.2. Rohkem kui 50-ne uksekaardi soovi/vajaduse korral  tuleb ürituse korraldajal uksekaardid osta hinnaga 5 EUR uksekaart.
10.3. Võistluste ja ürituse korraldaja vastutab ürituse ajal korra ja med. teenindamise eest ning hüvitab tema süül tekkinud materiaalse kahju;
10.4. Peaareeni võivad kasutada treening-grupid, huvigrupid ja üksikisikud vastavalt ettetellitud saalikasutuse aegadele.
10.5. Treening-gruppidel on kohustus kinni pidada saaligraafikutes olevatest treeningaegadest.
10.6. Laste treening-gruppe lubatakse peaarenile ainult treeneri, õpetaja või juhendava isiku (täiskasvanu) kohalolekul.
10.7.Treener, õpetaja, juhendaja või treening-grupi vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena, olles veendunud, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud, kasutatud inventar oma kohal.
10.8. Treeningu läbiviimiseks vajaliku inventari saab jäähallilt laenutada treener, õpetaja, juhendaja või treening-grupi vastutav isik, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. Inventar väljastatakse allkirja vastu. Väljastatud inventar võetakse vastu ainult jäähalli personali poolt.
10.9. Inventar on täielikult kasutaja vastutusel, lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus.
10.10.  Kõik peaareeni sektorid tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada.
10.11. Külalistel on peaareenil viibimine lubatud ainult puhastes jalanõudes (sisejalanõudes).
10.12. Lisaruumide väljastamine võib muutuda vastavalt jäähalli töögraafikule


11. JÄÄKEEGEL
11.1. Eelnevalt tuleb tutvuda jäähalli sisekorra eeskirjadega (Tondiraba jäähalli sisekorra eeskirjad külastajale);
11.2. Tuleb järgida instruktori juhiseid. Jääl on libastumise oht;
11.3. Curlingu radadel ei tohi uisutada ega joosta;
11.4. Jääle ei tohi minna mustade (poriste, liivaste jne) jalanõudega või mis kahjustavad jääd muud moodi.
Söömine ja joomine on jääl keelatud;
11.5. Slaideri (libeda talla) kasutamine on lubatud ainult instruktori juhendamisel ja ainult kivi viskamisel. Rajal liikumiseks ja harjamiseks tuleb slaider kindlasti ära võtta. Esmakordsel tutvusel jääkeegliga ei ole soovituslik kasutada slaiderit;
11.6. Jääkeegli varustusega tuleb ringi käia heaperemehelikult. Jääkeegli kive ei tohi lasta suure hooga vastu tõukepakku ja rajapiiret – kivi tuleb eelnevat peatada harjaga. Tehtud kahju tuleb hüvitada;
11.9. Jääkeeglit mängitakse alati ühes suunas ja kive ei tohi visata vastu mängitavale suunale;
11.10. Mängijad vastutavad oma võimalike traumade eest isiklikult.
11.11. Keelatud on uisutada jääkeegli mänguväljakutel;


12. JÕUSAAL
12.1. Jõusaali võivad kasutada spordiklubide, treening-gruppide liikmed ja üksikisikud (tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel ettemaksuna);
12.2 Jõusaalis treenides peab olema puhas spordiriietus ja vahetusjalanõud;
12.3 Arvestada tuleks, et jõumasinal võib Teie puhkepausi ajal treenida teine inimene. Teisena liitunud peaks küsima, kas ta võib seadet kasutada;
12.4. Pärast treeningut paigaldada kõik jõusaali vahendid tagasi selleks ettenähtud kohtadele;
12.5. Sisejalanõud on kohustuslikud;
12.6. Kasuta treeningrätikut või paberrätikut, millega saab pühkida higi oma kehalt ja jõumasinalt;
12.7. Jõusaali lubatakse lapsi ilma lapsevanema või treeningrühma treeneri järelevalveta alates 14. eluaastast. Lapsi ei tohi jätta järelvalveta ! Saalis ringi jooksmine, ronimine ja seadmete küljes rippumine on ohtlik ning segab teisi treenijaid.

13.TONDIRABA JÄÄHALLI  LÄBIPÄÄSUKAARTIDE KASUTAMISE KORD.  
13.1     Jäähalli  erinevate tsoonide vahel liikumiseks k.a. sisenemiseks ja väljumiseks on uste avamiseks vajalik läbipääsukaart (edaspidi “Kaart”).
13.2     Külastaja vastutab temale kasutamiseks antud Kaardi säilimise ja nõuetekohase kasutamise eest. Kaardi kaotamise või varguse korral on Külastaja kohustatud sellest koheselt kirjalikult teavitama jäähalli info@tondirabaicehall.ee. Kaardi valduse kaotamisest kohese mitteteavitamise korral vastutab Üürnik kogu kolmandate isikute liikumise ja nende poolt tekitatud kahju eest.
13.3.    Kaardi taotlemise ja kasutamise kord:
13.3.1. Kaardi saamiseks esitab külastaja Jäähallile kirjaliku taotluse;
13.3.2.   Kaardi maksumus on 05.00 EUR;
13.3.3. Kaardile programmeeritakse vajalikud sissepääsu- ja liikumisõigused;
13.3.4. Kaardi kasutamise õigus on ainult Kaardi kasutajaks programmeeritud isikul ning Kaarti on keelatud kolmandatele isikutele edasi anda;
13.3.5.  Peale Kaardiga avatava ukse läbimist tuleb veenduda, et uks uuesti lukustub - rangelt on keelatud jätta uksi lukustamata olekusse;
13.3.6. Keelatud on uksesulgurite omavoliline reguleerimine, lahtiühendamine või mistahes muul viisil uksesulguri töö takistamine või rikkumine;
13.3.7. Igal uksest väljuval või siseneval isikul on Kaardi kasutamine kohustuslik igat vastava nõudega sisse- ja väljapääsu läbides;
13.3.8. Külastaja lepingu lõppemisel peab sellest hiljemalt 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima jäähalli ning tagastama lahkunud töötajale väljastatud Kaardi;
13.3.9. Kaardi kasutajal on keelatud lubada siseneda endaga koos või eraldi Jäähalli (st Jäähalli külastajatele mitteavatud alasse) kolmandatel isikutel.

14. KÜLASTAJA ÕIGUSED:
14.1. nautida jäähallis toimuvat;
14.2. tarbida teenuseid, mille eest on makstud või on tellitud;
14.3. kasutada oma uiske;
14.4. pöörduda probleemida lahendamiseks personali poole;
14.5. esitada ettepanekuid ja pretensioone jäähalli administratsioonile. on tellitud;
14.3. kasutada oma uiske;
14.4. pöörduda probleemida lahendamiseks personali poole;
14.5. esitada ettepanekuid ja pretensioone jäähalli administratsioonile.

 

Kaart

Kuidas tulla?

Tondiraba Jäähall asub Lasnamäel!

Varraku 14
13917 Tallinn
Tel: +372 602 3200
E-post: info@tondirabaicehall.ee

Täname!